Przetarg – SSSPA-ZP-1_2014

SSSPA-ZP-1/2014

Ostrołęka, dnia 16.07.2014r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Spółdzielnia Socjalna „Samodzielność, Praca, Aktywność” w Ostrołęce ogłasza pisemny przetarg prowadzony w oparciu o ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121 z późniejszymi zmianami)

 

dla zadania pn.

„Remont budynku Spółdzielni Socjalnej „Samodzielność, Praca, Aktywność” w Ostrołęce

przy ul. Kołobrzeskiej 11”

 

I. Przedmiot przetargu

Przedmiotem zamówienia jest remont dachu oraz wybudowanie konstrukcji wejścia
w budynku Spółdzielni Socjalnej „Samodzielność, Praca, Aktywność” ul. Kołobrzeska 11
w Ostrołęce.

1.) Symbol według Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych : CPV- 45261210-9 wykonywanie pokryć dachowych; CPV- 45453000-7 roboty remontowe i renowacyjne.

2.) W cenie ofertowej należy uwzględnić:

2.1) wszystkie dodatkowe prace niezbędne do wykonania przedmiotu przetargu i nie

wynikające wprost z przedmiaru robót.

2.2) roboty należy prowadzić z zachowaniem i przestrzeganiem zasad prowadzenia robót

budowlanych oraz przepisów BHP.

2.3) Wykonawca we własnym zakresie zabezpieczy nadzór osoby (osób) posiadającej (cech)

wymagane uprawnienia budowlane do realizacji przedmiotu przetargu.

2.4) Materiały z rozbiórek nadające się do ponownego wbudowania pozostają do dyspozycji

2.5) Materiały z rozbiórek nie nadające się do ponownego wbudowania zostaną

zutylizowane przez Wykonawcę w miejscach do tego przeznaczonych (wyznaczonych

składowiskach odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami).

2.6) Po zakończeniu prac należy doprowadzić teren do należytego stanu i porządku

 

Zamawiający zaleca:

1. Dokonanie przez Wykonawcę wizji lokalnej na obiekcie SSSPA w Ostrołęce przy ul.

Kołobrzeskiej 11 celem prawidłowego przygotowania i wycenienia oferty (na własny koszt,

ryzyko i odpowiedzialność);

2. Zdobycie wszelkich dodatkowych informacji, które mogą być konieczne do przygotowania

oferty i realizacji zamówienia.

 

II. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – warunki przetargu

1. Oferta ma być sporządzona na piśmie w języku polskim oraz podpisana przez uprawnionego przedstawiciela oferenta.

2. Ofertę należy sporządzić ściśle według druku stanowiącego załącznik nr 3 do Ogłoszenia o

3. Oferta wraz ze wszystkimi załącznikami musi być spięta.

4. Ewentualne poprawki w ofercie muszą być potwierdzone parafką osoby podpisującej tą ofertę.

5. Oferta powinna być złożona w 1 egzemplarzu w zaklejonej /ewentualnie opieczętowanej/

kopercie /opakowaniu/ z napisem: „Oferta na Remont budynku SSSPA w Ostrołęce przy

ul. Kołobrzeskiej 11”.

6. Termin realizacji zamówienia – 35 dni licząc od dnia podpisania umowy.

7. Pod względem poprawności formalnej ocena ofert polegać będzie na sprawdzeniu czy:

7.1 oferty zostały złożone przez osoby upoważnione do działania w imieniu oferentów,

7.2 odpowiadają wymaganiom podanym w warunkach,

7.3 nie zawierają oczywistych omyłek,

7.4 nie zawierają omyłek rachunkowych.

8. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy powinni

dostarczyć :

8.1 Wypełniony formularz ofertowy (załącznik nr 3 do Ogłoszenia o przetargu), z

własnoręcznym podpisem osoby uprawnionej do reprezentowania oferenta,

8.2 Oświadczenie o spełnieniu warunków art. 22 ust. 1 pkt 1, 2 , 3 , 4 ustawy Pzp (załącznik

nr 4 do Ogłoszenia o przetargu).

8.3 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ustawy Pzp.

( załącznik nr 5 do Ogłoszenia o przetargu)

9 . Jedynym kryterium oceny ofert jest cena (najniższa cena – 100,00 %).

10. Należy podać cenę :

brutto (według załącznika nr 5 do Ogłoszenia o przetargu), która powinna obejmować

wynagrodzenie za wszystkie obowiązki wykonawcy, niezbędne do zrealizowania usług

objętych umową. Oznacza to, że cena ta musi zawierać wszystkie koszty związane z

realizacją zadań wynikających wprost, jak również nie ujętych, a niezbędnych do

wykonania, tj. podatek (w tym VAT), ubezpieczenia, wszelkie prace przygotowawcze, itp.

11. Termin, do którego oferent będzie związany złożoną ofertą wynosi 20 dni roboczych i

rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

12. Oferta złożona w toku przetargu pisemnego przestaje wiązać, gdy została wybrana inna

oferta lub, gdy przetarg został unieważniony bez wybrania którejkolwiek z ofert.

13. Zamawiający może unieważnić przetarg bez wybrania ofert, gdy żadna ze złożonych ofert

nie odpowiada warunkom przetargu.

14. W przyjętym trybie postępowania nie przysługuje wniesienie protestów ani odwołań.

15. Zamawiający przetargu zastrzega sobie prawo jego unieważnienia na każdym etapie

postępowania.

16. Istotne postanowienia zamówienia wprowadzone są do umowy stanowiącej załącznik nr

6 do ogłoszenia.

17. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.

18. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

19. Przed upływem terminu składania ofert każdy oferent ma prawo zwrócić się do

Zamawiającego o wyjaśnienie warunków. Pytania powinny być składane na piśmie.

Zamawiający udzielać będzie niezwłocznie wyjaśnień dotyczących treści warunków

wyłącznie na pytania złożone pisemnie nie później niż na trzy dni (robocze) przed upływem

składania ofert, Treść wyjaśnienia umieszczona zostanie na stronie internetowej

Zamawiającego nie później niż na dwa dni (robocze) przed upływem terminu składania ofert,

bez ujawniania źródła zapytania.

20. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, Zamawiający w każdym czasie przed

upływem terminu składania ofert – może zmodyfikować treść dokumentów zawierających

warunki. Dokonane w ten sposób zmiany lub uzupełnienia zostaną niezwłocznie przekazane

wszystkim oferentom za pośrednictwem strony internetowej Zamawiającego

www.ssspa.pl. i będą dla nich wiążące.

21. Zamawiający dopuszcza zastosowanie urządzeń i materiałów zamiennych o parametrach

nie gorszych niż podane w projektach budowlanych (przedmiar robót).

22. Wadium – nie wymagane

23. Zaliczki – nie wymagane

 

III. Oznaczenie oferty i tryb jej przesłania:

1. Ofertę, po dokładnym sprawdzeniu kompletności i prawidłowości zawartych w niej

informacji należy złożyć Zamawiającemu w zamkniętej zewnętrznej i wewnętrznej

kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie w poufności jej treści oraz

zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.

2. Kopertę zewnętrzną należy oznaczyć następująco:

Na środku koperty adres doręczenia o treści:

SSSPA-ZP-1_2014_ramka

W lewym górnym rogu koperty napis o treści:

„UWAGA! Nie otwierać przed dniem 30 lipiec 2014r. do godz. 10:30.”

 

3. Koperta z dokumentacją ofertową może być dostarczona Zamawiającemu:

– drogą pocztową (list polecony, poczta kurierska)

– doręczona na miejsce: Biuro pok. Nr 10 – Spółdzielnia Socjalna „Samodzielność, Praca, Aktywność” w Ostrołęce 07-410, ul. Mazowiecka 2

 

IV. Termin i miejsce składania ofert.

1. Termin i miejsce składania ofert –30 lipiec 2014r. do godz. 10:30 – Spółdzielnia Socjalna „Samodzielność, Praca, Aktywność” w Ostrołęce ul. Mazowiecka 2, biuro pok. Nr 10.

OFERTY, KTÓRE WPŁYNĄ PO TYM TERMINIE, NIE BĘDĄ ROZPATRYWANE.

2. Termin i miejsce otwarcia ofert – 30 lipiec 2014r. do godz. 11:00 – Spółdzielnia Socjalna „Samodzielność, Praca, Aktywność” w Ostrołęce ul. Mazowiecka 2, pok. Nr 7.

 

V. Informacja końcowe.

1. Osobą uprawnioną do kontaktu z oferentami z ramienia Zamawiającego jest Pan

Marek Olszewski tel. 503 080 623, (od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 15:00).

2. Ze względu na wartość zamówienia protesty i odwołania nie przysługują.

3. Zamawiający powiadomi o wyniku przetargu lub o jego zamknięciu bez dokonania wyboru

zamieszczając ogłoszenie w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie oraz na stronie

internetowej: www.ssspa.pl

4. Oferent, którego oferta zostanie wybrana zostanie powiadomiony pisemnym

zawiadomieniem, w którym Zamawiający określi termin i miejsce zawarcia umowy.

 

VI. Załącznikami do niniejszego Ogłoszenia o przetargu są:

1. Załącznik nr 1 – przedmiar robót oraz zestawienie materiałów – remont dachu oraz konstrukcji wejścia do budynku

2. Załącznik nr 2 – ogólna charakterystyka obiektu – remont dachu oraz konstrukcji wejścia do budynku

3. Załącznik Nr 3 – formularz ofertowy.

4. Załącznik Nr 4 – oświadczenia wymagane na podstawie art. 22 ust. 1 pkt. 1,2,3,4 ustawy Pzp.

5. Załącznik Nr 5 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ustawy

6. Załącznik Nr 6 – wzór umowy.

7. Załącznik Nr. 7 – rys. A03.pdf

8. Załącznik Nr. 8 – rys. A04.pdf

9. Załącznik Nr. 9 – ogłoszenie o przetargu skan.pdf

 

Skip to content